ໃບສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບັນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ​ຈະ​ເປັນ​ສີ່​ງທີ່​ສຳຄັນ ​ແຕ່​ວ່າຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ​ໃບ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ ຈະ​ເປັນ​ຂໍ້ມມູນ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ພິການ​ບໍ່​ຫລາຍ​ກໍ່​ໜ້ອຍ ຢູ່​ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

(ກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການພັດທະນາ)