ວິໃສທັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ວິໃສທັດ: ຄົນພິການຖືກຍອມຮັບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັ້ມສ່ວນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງ ສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍ: 

  1. ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ທາງສັງຄົມ, ເອກະຊົນ ພາກລັດ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ.
  2. ຄົນພິການຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ.
  3. ສພຊລ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງເຄື່ອຄາຍ ຄົນພິການ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ. ການນຳພາ ແລະ ສາມາດ ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ຄົນພິການ ທຸກປະເພດ.
  4. ສ້າງໃຫ້ ສພຊລ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຮຼ້ ຄວາມສາມາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ທັງສັງຄົມ.
  5. ມີກົນໄກພົວພັນປະສານງານ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງເປັນລະບົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ເຄື່ອຄ່າຍ

ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ: (ແຜນຍຸດທະສາດ 2016-2020 ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ)