ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (ສພຊລ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສະມາຊິກເປັນພື້ນຖານ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2001, ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພັນເຖິງສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະມາຊິກຕາມຄວາມສາມາດຂອງອົງການ. ສພຊລ ແມ່ນສະມາຄົມໜື່ງ ໃນຈຳນວນອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ສພຊລ ຍັງຖືກຮັບຮອງການຂື້ນທະບຽນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການ.

ສພຊລ ມີສະມາຊິກຫລາຍກ່ວາ 9,000 ຄົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອ ເປັນຕົວແທນດ້ານຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາຊິກຫລືບໍ່ເປັນສະມາຊິກກໍ່ຕາມ. ສພຊລ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວມທັງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ສຳນັກງານຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງ ສພຊລ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດຂອງຄົນພິການ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ສົ່ງເສີມໂອກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຂັ້ນແຂວງ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຄົນພິການ ຊື່ງມີຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນຜູ້ປະສານງານ.

ວິໃສທັດ, ພາລະກດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ບຸກຄະລາກອນອົງການຂອງພວກເຮົາ

Traditional weaving

ວິໃສທັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ວິໃສທັດ: ຄົນພິການຖືກຍອມຮັບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັ້ມສ່ວນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງ ສັງຄົມ ເປົ້າໝາຍ:  ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ທາງສັງຄົມ, ເອກະຊົນ ພາກລັດ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ. ຄົນພິການຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ. ສພຊລ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງເຄື່ອຄາຍ ຄົນພິການ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ. ການນຳພາ ແລະ ສາມາດ ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ຄົນພິການ ທຸກປະເພດ. ສ້າງໃຫ້ ສພຊລ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຮຼ້ ຄວາມສາມາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ທັງສັງຄົມ. ມີກົນໄກພົວພັນປະສານງານ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງເປັນລະບົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ເຄື່ອຄ່າຍ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ: (ແຜນຍຸດທະສາດ 2016-2020 ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ)

View page »