ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (ສພຊລ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສະມາຊິກເປັນພື້ນຖານ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2001, ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພັນເຖິງສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະມາຊິກຕາມຄວາມສາມາດຂອງອົງການ. ສພຊລ ແມ່ນສະມາຄົມໜື່ງ ໃນຈຳນວນອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ສພຊລ ຍັງຖືກຮັບຮອງການຂື້ນທະບຽນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການ.

ສພຊລ ມີສະມາຊິກຫລາຍກ່ວາ 9,000 ຄົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອ ເປັນຕົວແທນດ້ານຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາຊິກຫລືບໍ່ເປັນສະມາຊິກກໍ່ຕາມ. ສພຊລ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວມທັງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ສຳນັກງານຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງ ສພຊລ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດຂອງຄົນພິການ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ສົ່ງເສີມໂອກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຂັ້ນແຂວງ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຄົນພິການ ຊື່ງມີຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນຜູ້ປະສານງານ.

ວິໃສທັດ, ພາລະກດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ບຸກຄະລາກອນອົງການຂອງພວກເຮົາ