ເຊື່ອມຕໍ່

ໜ້ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມພິການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍ ສິດທິຄົນພິການ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 153 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຄົນພິການ (UNCRPD) ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2008 ແລະ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃນວັນທີ: 25 ກັນຍາ 2009. (UNCRPD) ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ເພາະຖືກຍອມຮັບ ແລະ ເນັ້ນຢ້າວ່າ ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການມີສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ. ໃນກໍລະນີນີ້ UNCRPD ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຄົນພິການເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງມັນກົງກັນຂ້າມກັບວັດຖຸປະສົງຂອງການສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອການກຸສົນ, ການເບິ່ງແຍງດູແລແບບທາງການແພດ ຫຼື ລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ສົນທິສັນຍາ UNCRPD ສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນສັນຍາສາກົນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີການປະຕິບັດດ້ານສິດທິມະນຸດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນສັດຕະວັດທີ 21.

http://www.un.org/disabilities/index.asp

ໂຄງການໂລກ ເພື່ອການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຄົນພິການ

ໂຄງການໂລກ ເພື່ອການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຄົນພິການ   (WPA)  ນຳໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 03 ທັນວາ 1982. ໂຄງການ(WPA) ເປັນຍຸທະສາດ ລະດັບ ໂລກ ທີ່ມຸ້ງເນັ້ນ ການປ້ອງກັນຄວາມພິການ, ການບຳບັດ-ພື້ນຟູ ແລະ ຄວາມສະເໝີ ພາບເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານໂອກາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນສັງຄົມ. ໂດຍອີງໃສ່  UNCRPD ແລະ (WPA) ແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ ຄວ່ມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄົນພິການໂດຍພື້ນຖານ ຕາມເນື້ອໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ. ໂຄງການ(WPA)  ຍັງໄດ້ກຳນົດຄຳແນະນຳຕ່າງໆເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23

ແຜນງານສະຫັດສະວັດ ບີວາໂກ Biwako ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ໂດຍຜ່ານບົນພື້ນຖານສິດທິ ແລະ ປາດສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງໃນສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ ໃນຄົງເຂດອາຊີ – ປາຊີຟິກ ແລະ Biwako ບວກ 5 ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຜ່ານບົນພື້ນຖານສິດທິ ແລະ ປາດສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງໃນສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ ໃນຄົງເຂດອາຊີ – ປາຊີຟິກ

ແຜນງານສະຫັດສະວັດ ບີວາໂກ Biwako ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ໂດຍຜ່ານບົນພື້ນຖານສິດທິ ແລະ ປາດສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງໃນສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ ໃນຄົງເຂດອາຊີ – ປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມໂດຍ ປະເທດຍີປຸ່ນ ລະຫວ່າງວັນທີ: 25-28 ຕຸລາ 2002 ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ສຳລັບອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP), BMF ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍໂດຍກົງ ແລະ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ເປັນບຸລິມະສິດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ບົນພື້ນຖານສິດທິ ແລະ ສັງຄົມທີ່ປາດສະຈາກສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບຄົນພິການ ຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກໃນຕໍ່ໜ້າ ລວມເຖິງການສົນທະນາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫັດສະວັດ (MDG) ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ການພັດທະນາຄົນພິການ

http://www.unescap.org/esid/psis/disability/bmf/bmf.html

http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/convention/biwako5.htm

ອົງການອະນາໄມໂລກ ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມພິການ

ວັນທີ 09 ມີຖຸນາ 2011 ອົງການອະນາໄມໂລກ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກໄດ້ອອກລາຍການ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຄົນພິການ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ  UNCRPD ໂດຍເນັ້ນ ຄວາມສຳຄັນດ້ານສຸກຂະພາບ, ສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາ ລາຍງານສະແແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍກ່ວາ ພັນລ້ານຄົນປະສົບກັບຄວາມພິການ ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຄວາມທ້າທາຍທີ່ພະເຊີນ ໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນພິການ ແລະ ມີຫຼັກຖານການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ພິການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືລາຍງານໃຫ້ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍທີ່ຄົບຊຸດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ເກີດການລວມສູນຂອງຄົນພິການໃນສັງຄົມ.

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html