CV

ການຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມພິການ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ເມື່ອລົມນຳນາຍຈ້າງຫລືຜູ້ຈ້າງງານ, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພິການຂອງທ່ານ, ແຕ່ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທັກສະແລະ ຄວາມສາມາດໃຫມ່, ແລະ

ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

ໃນຫນ້າເອກະສານ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສອງຮູບແບບ ໃນການຂຽນເອກະສານສະຫມັກງານ ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ໃນການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານ  ແລະ ທ່ານຕ້ອງລືບຂໍ້ມູນສີແດງແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຕົວທ່ານເອງ (ໂຕຫນັງສືສີແດງເປັນແນວທາງໃນການຂຽນເອກະສານ).

ຕິດຂັດຟາຍເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້ ທາງອີເມວ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງ ຜ່ານອີເມວ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ ຊອກຫາໂອກາດຢູ່ສະເຫມີໃນການທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການສກສາ ແລະ ທັກສະຂອງທ່ານເພາະນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາກັບຄົນພິການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກະກຽມເຂົ້າເຮັດວຽກ(ການຂຽນຊີວະປະຫວັດ,ມີເມວ ແລະ ຈົດຫມາຍແນະນຳ)ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດການຈ້າງງານໃນອົງກອນຄົນພິການແລະໂອກາດການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ.

ແບບຢ່າງແນະນຳແນວທາງ

ຊີວະປະຫວັດ

ຊື່: ………………………………………

t: +856 20xxxxxxxx| e: xxxxxx@gmail.com

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ………ເມືອງ…….ແຂວງ……….

ຖະຫນົນ: …………………………………………..

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນພາກສ່ວນນີ້ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ, ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຫມາະສົມກັບວຽກທີ່ທ່ານກໍາລັງສະຫມັກ ໃນແບບທີ່ສຸພາບ.

ການສຶກສາ

ຂຽນລະດັບວັດທະທຳ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຫຼືວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນຫຼືສູນ – ຕົວຢ່າງ::

ປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດ (ຊື່ວິຊາສະເພາະ) ປີ 2013-2015

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ດົງໂດກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປລາວ
ຫລື

ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາອັງກິດ
ຊື່ສະຖາບັນຫຼືວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນຫຼືສູນ
HSC, ວຽງຈັນຄໍເລດຈ (Vientiane College), VTE Capital

– ຄະແນນ/ເກຣດ
87.9
ທັກສະແລະຄວາມສາມາດ

ອະທິບາຍທັກສະ ໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງທ່ານ

  • ມີທັກສະທາງດ້ານພັດທະນາກົນລະຍຸດສູງ
  • ທັກສະການສື່ສານທີ່ດີເລີດ
  • ສາມາດນຳທີມໄດ້
  • ສາມາດນຳໃຊ້ສື່ໂຊຊຽວ ເຊັ່ນ Facebook, WhatsApp
  • ມີທັກສະທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ມີຄວາມຊຳນານໃນການໃຊ້ Excel, Word, WordPress, ,

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

(ໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດວຽກ)

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ບ້ານ, ເມືອງ / ແຂວງ, ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ / ວັນທີສິ້ນສຸດ

ຫນ້າທີ່ວຽກ ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຊ່ວຍສ້ອມແປງລົດ

ຂຽນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງທ່ານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວຽກງານແລະສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກວຽກງານນີ້

ລະດັບພາສາ   ການເວົ້າ                          ການຟັງ                                     ການອ່ານ

ຜູ້ອ້າງອີງ (ໃສ່ຄົນອ້າງອີງເຊັ່ນຄູ, ນາຍຈ້າງຫຼືຜູ້ທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດວຽກນຳດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ດ້ວຍເບີໂທລະສັບຫຼືທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງພວກເຂົາ)
ທ່ານ ບົວລຽນ ພັນທອງວົງໄຊ, ໂທ: 856 202 443 221, ເມືອງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 

ຕົວຢ່າງ ເອກະສານນຳສະເຫນີ ການສະຫມັກງານ

 

ຮຽນ [ຊື່ຂອງຜູ້ຮັບເອກະສານສະຫມັກງານ]:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການໂຄສະນາປະກາດຫາຕຳແຫນ່ງຫວາງ[ຕຳແຫນ່ງ]. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໃນໂອກາດນີ້ຫລາຍກັບ [ບໍລິສັດ] ແລະເຊື່ອວ່າຄຸນນະວຸດທິ, ການສຶກສາແລະປະສົບການທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ [ໃສ່ລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ] ເປັນມືອາຊີບຜູ້ທີ່ [ຕື່ມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ກັບບໍລິສັດເຕີບໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ]. (ທ່ານສາມາດໃສ່ປະຫວັດການເຮັດວຽກແບບຫຍໍ້ໆຂອງອາຊີບຂອງທ່ານທີ່ນີ້). ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຂັດຊະວະປະຫວັດ ທີ່ມີລາຍລະອຽດພື້ນຖານແລະປະສົບການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫມົດແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແຫນ່ງນີ້. ເຊີ່ງທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້, ເລືອກເອົາລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນຫຼືປະສົບການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕຳແຫນ່ງທີ່ໄດ້ໂຄສະນາໄວ້ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຫມັ້ນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າຂ້ອຍສາມາດເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທີມງານຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕໍ່ໂອກາດທີ່ສົນທະນາກັບທ່ານກ່ຽວກັບຕຳແຫນ່ງນີ້ແລະ ປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ [ໃສ່ຊື່ບໍລິສັດ] ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ. ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການພິຈາລະນາຂອງທ່ານທ່ານລ່ວງຫນ້າ.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ,

ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ:……

 

ຕົວຢ່າງໃນການຂຽນອີເມວ

ຕົວຢ່າງ 1:

ເຖິງ: ຊື່ອີເມວ:

ຫົວຂໍ້: ໃບສະຫມັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດ & ເອກະສານນຳສະເຫນີ (ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້)

 

ຮຽນທ່ານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການສະຫມັກງານ,

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນການໂຄສະນາຂອງທ່ານບໍ່ດົນມານີ້ໃນ (ໃສ່ຊື່ວຽກຢູ່ທີ່ນີ້) ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນບຊີວະປະຫວັດ ແລະເອກະສານນຳສະເຫນີ ເພື່ອຂໍສະຫມັກຕໍາແຫນ່ງນີ້. ຂອບໃຈສໍາລັບການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,

ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້

 

ຕົວຢ່າງ 2

ເຖິງ: ຊື່ອີເມວ:

ຫົວຂໍ້: ໃບສະຫມັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດ& ເອກະສານນຳສະເຫນີ (ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້)

 

ຮຽນທ່ານ,

ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ (ໃສ່ຊື່ຢູ່ທີ່ນີ້), ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາແລະສັງເກດວ່າອົງການຂອງທ່ານໄດ້ໂຄສະນາມີຕໍາແຫນ່ງຫວ່າງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມແລະຊີວະປະຫວັດ ແລະ ເອກະສານນຳສະເຫນີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາເບິ່ງຕາມຄວາມເຫມາະສົມກັບຕໍາແຫນ່ງນີ້.

ຂໍຂອບ​ໃຈເປັນຢ່າງສູງ,

 

ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້