ໂຄງການ ປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການທາງສະຕິບັນຍາໃນວຽກງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ