Project: LDPA Taxi / ໂຄງການ ລົດຮັບສົ່ງຄົນພິການ

With the support of KODDI, The LDPA runs a taxi service for people with disabilities and their carers.
Please call the LDPA Taxi service 030 5016 777, Monday – Sunday

ສະມະຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (ສພລ) ດໍາເນີນການບໍລິການລົດແທກຊີ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົນພິການ ກະລຸນາໂທຫາ ສພລ ບໍລິການ ລົດແທກຊີ 030 5016 777, ວັນຈັນ – ວັນອາທິດ