ໂຄງການ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃນການສື່ສານ

ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໂຄງການ “ຄວາມສະເໝີພາບດ້ວຍການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນສປປລາວ (LEARN)” EURopeAID / 135-178 / C / ACT / MULTI, ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນທາລະນະສຸກສາທາລະນະໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີເປັນຫຼັກຖານເພື່ອສະໜອງການພັດທະນານະໂຍບາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກຕາມສະພາບການຕົວຈິງ. ຜົນກະທົບທາງດ້ານ ໂພສະນາການແລະທາງເພດແລະຈະເລີນພັນສຸຂະພາບ (SRHR) ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ໂພສະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຖືກຄາດຫວັງວ່າຈະຖືກປັບປຸງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີໄລຍະເວລາ 5 ປີ ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2015.

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນການສື່ສານວິທີການ (LICM) ແມ່ນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາອີງຕາມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະເວລາ 1 ປີທີ່ນອນຢູ່ໃນວັດຖຸປະສົງ ຂອງໂຄງການ “ຄວາມສະເໝີພາບດ້ວຍການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນສປປລາວ (LEARN)”  . ໂຄງການ LICM ເລີ່ມຈາກເດືອນກຸມພາ 2017 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 2018. ແລະ ຕ້ອງການກະຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກັບ ໂຄງການ “ຄວາມສະເໝີພາບດ້ວຍການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນສປປລາວ (LEARN)” ໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການໃໝ່ໆກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງວິທີການສື່ສານ ແລະສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນເຊັ່ນ: ຜ່ານເພງ, ການເຕັ້ນແລະສະແດງລະຄອນໃນການປັບປຸງ ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະ ໃນລາວ. ການສະແດງທີ່ກ່າວມາເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອປະຕິບັດການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມທີມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງປະເຊີນ. ນອກຈາກນັ້ນໂຄງການຍັງຄົ້ນຄວ້າ ວິທີການທີສາມາດ ສ້າງການສົນທະນາແລກປ່ຽນ ແລະສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການສົນທະນາ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຂັ້ນກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

ໂຄງການ LICM ໄດ້ແນວຄວາມຄິດມາຈາກ ຄໍາຂວັນ ການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ ທີວ່າ  “ບໍ່ຖິ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ”  ແລະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນສັງຄົມ. ໂຄງການ LICM ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ “ຄວາມສະເໝີພາບດ້ວຍການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນສປປລາວ (LEARN)” ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮອດກຸ່ມສ່ຽງ  ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະສະເພາະກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ໂຄງການ LICM ແມ່ນສະໜັບສະໜູນວັດຖຸປະສົງ ຂອງໂຄງການ“ຄວາມສະເໝີພາບດ້ວຍການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນສປປລາວ (LEARN)”

ໂຄງການ LICM ຈະສົ່ງເສີມ ແລະເສີມສ້າງຈຸດປະສົງ ທີ1 ຂອງໂຄງການ (LEARN) ເຊິ່ງຈຸດປະສົງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

“SO1) ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດສາເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນ ດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ ລະດັບຊາດແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານມີເອກະສານຢັງຢືນມີບົດລາຍງານແລະມີເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບນະໂຍບາຍເພື່ອເຮັດພັດທະນານະໂຍບາຍສຸຂະພາບໃຫ້ຍນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງອັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບສາກົນ ແລະເພີ່ມຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບ”.

ປະຊາກອນໃນສ. ປ. ປ. ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ (ປະມານ 60%) ແມ່ນມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ. ແນວໃດກໍຕາມປະຊາຊົນໄວຫນຸ່ມບໍ່ຄ່ອຍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກປະຕິບັດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ເປັນການປະຕິບັດຕົວຢ່າງແລະນະໂຍບາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຊາວຫນຸ່ມຫຼາຍ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເພດແລະຈະເລີນພັນສຸຂະພາບແລະສິດທິ (SRH) ຂອງປະຊາຊົນໄວຫນຸ່ມແລະຢ້ານກົວ. ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນຫາ SRHR ສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຊາວຫນຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນສ. ປ. ປ. ລາວແລະເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊາວຫນຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແລະສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການທີ່ດີກວ່າ SRHR, MCNV ໃນການຮ່ວມມືກັບສາມອົງການຈັດຕັ້ງລາວສະເຫນີໂຄງການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງການສໍາຫຼວດທ່າແຮງຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີການສື່ສານປະດິດສ້າງ (ICM) ເຊັ່ນ: ເພງ, ເຕັ້ນ, ສະແດງລະຄອນແລະວິດີໂອແບບມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບການເພື່ອນສອນເພື່ອນດ້ານການຮຽນຮູ້, ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນການດົນໃຈໂດຍການນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງ ICM ໂດຍ MCNV ແລະຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຫວຽດນາມໃນລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງບັນດາໂຄງການໃນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ມີລະດັບການຮູ້ຫນັງສືຕໍ່າ.