ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ

ພສຊລ ມີການຮ່ວມມືກັບຫລາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນວຽກງານສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ຢຶກຖືເອົາຮູບແບບສິດທິເປັນພື້ນຖານ. ສພຊລ ໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເຫລົ່ານີ້:

        

         

                    

               

  

Handicap

ຄູ່ຮ່ວມງານປະຈຸບັນ

  ອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009 ຊື່ໂຄງການ: ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ:  ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: ອົງການຄາລີຕັດ ອົດສະຕາລີ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊິວິດຊຸມຊົນສຳລັບຄົນພິການທາງສະຕິປັນຍາຮຸນແຮງ, ພິການສະໝອງ (ຊີພີ), ແລະ ອໍຕິສຊິມ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ-ຈັດການໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄົນພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາອ່ອນ, ເປັນຕົ້ນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄູຜູ້ສິດສອນ,ຜູ້ດູແລ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ບົດຮຽນ-ປະສົບການດ້ານການສຶກສາພິເສດສຳລັບເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ, ພິການສະໝອງ (ຊີພີ),  ແລະ ອໍຕິສຊິມ. ພື້ນທີ່ໂຄງການ:  ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ປີ 2014 ເຖິງ ປີ 2016 ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 105,590.5ໂດລ່າ ອົງການສຶກສາໂລກ, 2015-2017 ຊື່ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຈ້າງງານທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສະໝອງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ ແລະ ບຳບັດ …

View page »

ຄູ່ຮ່ວມງານຜ່ານມາ

ພສຊລ ມີການຮ່ວມມືກັບຫລາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນວຽກງານສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ຢຶດຖືເອົາຮູບແບບສິດທິເປັນພື້ນຖານ.                                                                                   

View page »