ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ:

  • ລໍ້ເລື່ອນ
  • ເຄື່ອງຄ້ຳຊູ
  • ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (ດ້ວຍການຝຶກແອບເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ)

ກາລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

ເບີໂທລະສັບ: +856 21 214044, ແຟັກ: +856 21 242702
ເວັບໄຊ້: www.cmrlao.org
ເຟກບຸກ: https://www.facebook.com/cmrlao
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ