ຂໍ້ມູນສຳລັບສະມາຊິກ

.

ມາຮູ້ຈັກສິດຂອງຄົນພິການ

(ຂໍອາໄພ ສຳລັບພາສາລາວແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການແປຢູ່) UNCRPD The Lao PDR is a signatory to the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRDP).  This Convention sets down the rights of all people with disabilities.  By knowing your rights you can help to raise awareness amongst disabled and non disabled people and promote a more inclusive society …

View page »

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ: ລໍ້ເລື່ອນ ເຄື່ອງຄ້ຳຊູ ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (ດ້ວຍການຝຶກແອບເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ) ກາລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ເບີໂທລະສັບ: +856 21 214044, ແຟັກ: +856 21 242702 ເວັບໄຊ້: www.cmrlao.org ເຟກບຸກ: https://www.facebook.com/cmrlao ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

View page »

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ສູນຝຶກວິຊາຊີບທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສຳລັບຄົນພິການ ສີເກີດ – ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ມີອາຍຸແຕ່ 18-20ປີ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຫຼືຊ້ຳເຮື້ອ ບໍ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ສານລະເຫີຍ, ເຫຼົ້າ, ຢາສູບ ແລະ ການພະນັນທຸກປະເພດ. ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼື ກຳພ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການໂຄງການ ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ. – ຫຼັກສູນການຮຽນການສອນ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ່າງອີເລັກໂຕຼນິກ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ ຊ່າງຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ຊ່າງແກະສະຫຼັກໄມ້ – ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່ ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ກິໂລແມັດທີ13ເໜືອ ບ. ສີເກີດ, ມ. ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021 632 157

View page »