Member Information

Know your rights

UNCRPD The Lao PDR is a signatory to the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRDP).  This Convention sets down the rights of all people with disabilities.  By knowing your rights you can help to raise awareness amongst disabled and non disabled people and promote a more inclusive society in Laos. …

View page »

Need Assistance?

If you need assistance with any of the following Wheelchair and other Mobility Aids Corrective surgery Physiotherapy and Rehabilitation Subsidized Costs COPE subsidizes the costs associated with treatment.  This includes the cost of travelling to the centre in Vientiane, and the costs associated with surgery, manufacturing devices, physiotherapy and rehabilitation.  COPE subsidises all costs at all …

View page »

Vocational School

(English version are under translation) ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ສູນຝຶກວິຊາຊີບທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສຳລັບຄົນພິການ ສີເກີດ – ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ມີອາຍຸແຕ່ 18-25ປີ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຫຼືຊ້ຳເຮື້ອ ບໍ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ສານລະເຫີຍ, ເຫຼົ້າ, ຢາສູບ ແລະ ການພະນັນທຸກປະເພດ. ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼື ກຳພ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການໂຄງການ ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ. – ຫຼັກສູນການຮຽນການສອນ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ່າງອີເລັກໂຕຼນິກ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ ຊ່າງຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ຊ່າງແກະສະຫຼັກໄມ້ – ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່ ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ກິໂລແມັດທີ13ເໜືອ ບ. ສີເກີດ, ມ. ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021 632 157 Facebook: Vocatioal-School-for-the-Disabled-Sikeud

View page »