ຄູ່ຮ່ວມງານຜ່ານມາ

ພສຊລ ມີການຮ່ວມມືກັບຫລາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນວຽກງານສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ຢຶດຖືເອົາຮູບແບບສິດທິເປັນພື້ນຖານ.