ຄູ່ຮ່ວມງານປະຈຸບັນ

 


Handicap

ອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

 • ຊື່ໂຄງການ:
  • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: 
  • ພື້ນທີ່ໂຄງການ:
  • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ:
  • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ:

Caritas Australia

ອົງການຄາລີຕັດ ອົດສະຕາລີ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011

 • ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊິວິດຊຸມຊົນສຳລັບຄົນພິການທາງສະຕິປັນຍາຮຸນແຮງ, ພິການສະໝອງ (ຊີພີ), ແລະ ອໍຕິສຊິມ
 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ:
  • ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ-ຈັດການໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄົນພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາອ່ອນ, ເປັນຕົ້ນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ
  • ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄູຜູ້ສິດສອນ,ຜູ້ດູແລ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ບົດຮຽນ-ປະສົບການດ້ານການສຶກສາພິເສດສຳລັບເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນພິການທາງສະຕິປັນຍາ, ພິການສະໝອງ (ຊີພີ),  ແລະ ອໍຕິສຊິມ.
 • ພື້ນທີ່ໂຄງການ: 
 • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ປີ 2014 ເຖິງ ປີ 2016
 • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 105,590.5ໂດລ່າ

World Education

ອົງການສຶກສາໂລກ, 2015-2017

 • ຊື່ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ
  • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຈ້າງງານທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສະໝອງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ ແລະ ບຳບັດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
  • ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ເມືອງປາກງຶ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: 2ປີ, ເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ເຖິງ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016
  • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 198, 168ໂດລ່າມາເມລິກາ

Curtin-University-Logo-570x195 AUSAID-logo

ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຄີຕິນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ກອງທຶນຈາກພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕາລີ), 2015-2016

 • ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປັບປຸງຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສຳລັບຄົນພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: 
  • ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ເດືອນ 12/2015 ເຖິງ ເດືອນ 12/2016
  • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 180,000 ໂດລ່າອົດສະຕາລີ