Current Partners

  • ອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

  • ຊື່ໂຄງການ:
   • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: 
   • ພື້ນທີ່ໂຄງການ:
   • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ:
   • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ:

Caritas Australia

Caritas Australia, Since 2011

 • Name Project: Community  Empowerment for Improving Quality of Life for People with Mild to Severe Intellectual Disabilities, Cerebral Palsy, and Autism
  •  Purpose: 
   • Strengthen empowerment of teacher, caregiver approved education to have experience of special education to intellectual disability children, CP and Autism.
   • Empowerment community stronger manager of Intellectual Disability Unit and management control accounting.
  • Location: 
  • Duration: 2014-2016
  • Budget: 105,590.5USD

World Education

ອົງການສຶກສາໂລກ, 2015-2017

 • ຊື່ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳລັບຄົນພິການ
  • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຈ້າງງານທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ, ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສະໝອງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ ແລະ ບຳບັດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
  • ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ເມືອງປາກງຶ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: 2ປີ, ເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ເຖິງ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016
  • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 198, 168ໂດລ່າມາເມລິກາ

 

Curtin-University-Logo-570x195 AUSAID-logo

ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຄີຕິນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ກອງທຶນຈາກພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕາລີ), 2015-2016

 • ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປັບປຸງຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສຳລັບຄົນພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: 
  • ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  • ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ເດືອນ 12/2015 ເຖິງ ເດືອນ 12/2016
  • ງົບປະມານຂອງໂຄງການ: 180,000 ໂດລ່າອົດສະຕາລີ

Voice, Oxfam, Since 2018

 • Name Project:
  •  Purpose: 
  • Location: 
  • Duration:
  • Budget: