ປະກາດ

New logo ldpa Transparency Handicap International

ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການລາວ (DPO) ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (LDPA) ແລະ ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ (HI)

ເປີດຮັບສະໝັກ: ມື້ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ

ປິດຮັບສະໝັກ: 3/4/2016

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕິດຕໍ່:

ນາງ ເພັດສະຫວັນ ຈັນທະວົງ  (Ms. Phetsavanh Chanthavone)

Tel: 021-412110

Email: phetsaphone@handicap-international-laos.org

ທ່ານສາມາດກົດລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໄດ້:

Call for proposals of Strengthening for DPOs 2016