ແບບຟອມເອກະສານສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກ

      Comments Off on ແບບຟອມເອກະສານສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກ

ກົດລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດ:

[ແບບຟອມເອກະສານ ສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກເປັນຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (LDPA Election Documents Form)]