ຝຶກອົບຮົມສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການຝຶກອົບຮົມສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການຝຶກອົບຮົມສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການຝຶກອົບຮົມສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກທີ່ເມືອງປາກງື່ມສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກທີ່ເມືອງປາກງື່ມສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກທີ່ເມືອງປາກງື່ມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສຳມະນາຫົວຂໍ້ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ (Curtin)ສຳມະນາຫົວຂໍ້ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ (Curtin)ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການເດັກພິການທາງສະຕິປັນຍາເດັກພິການທາງສະຕິປັນຍາເດັກພິການທາງສະຕິປັນຍາວຽກງານກິລາວຽກງານກິລາວຽກງານກິລາວຽກງານກິລາ

ໜ້າຫຼັກ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ເວບໄຊ້ ຂອງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ

ພວກເຮົາແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສະໜັບສະໜູນຫລັກ ທີ່ເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງ ຄົນພິການ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ ຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ, ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການຢູ່ລາວ, ແລະ ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ເວບໄຊ໊ ຂອງພວກເຮົາ.


Welcome to the website of the Lao Disabled People’s Association (LDPA)

We are the peak advocacy body representing the interests of all people with disability in Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR).  We invite you to learn more about our organisation, our work and disability in Lao PDR, and we thank you for visiting our website.

New logo ldpa Transparency